Daily Archives: 13 Tháng Tám, 2022

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
Dịch vụ “Thẩm định giá trị tài sản phục vụ công tác thanh lý”.

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu lựa chọn đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản.