Monthly Archives: Tháng Tám 2022

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO
về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO
về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
Dịch vụ “Thẩm định giá trị tài sản phục vụ công tác thanh lý”.

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu lựa chọn đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản.