Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NXBGD TẠI TP.HCM HIỆN NAY

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NXBGD TẠI TP.HCM HIỆN NAY

Tháng 7/1976, Bộ Giáo dục có quyết định thành lập Chi nhánh Cục Xuất bản tại TP. hồ Chí Minh thuộc Cục Xuất bản – Bộ Giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ xuất bản, in, phát hành SGK cho các tỉnh miền Nam; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phát hành và xây dựng tủ sách, thư viện trường học (TVTH).

Ngày 20/1/1979, Bộ Giáo dục có Quyết định số 87/QĐ tách Chi nhánh NXB Giáo dục ra ngoài Chi nhánh Cục Xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh. Cuối năm 1988, Chi nhánh NXB Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục giao thêm nhiệm vụ tổ chức phát hành SGK (SGK) và chỉ đạo công tác TVTH ở các tỉnh, thành phố phía nam thay cho Công ti Sách – Thiết bị Trung ương 2 thuộc Tổng Công ti Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học – Bộ Giáo dục.

Ngày 7/7/1992, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1340/TCCB hợp nhất NXB Giáo dục và NXB Đại học – THCN thành NXB Giáo dục. Theo đó, hai chi nhánh của hai NXB tại TP. Hồ Chí Minh hợp nhất và lấy tên là Chi nhánh NXB Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 21/5/2003, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 102/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển NXB Giáo dục sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con; ngày 28/7/2003, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT về việc tổ chức lại NXB Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ -Công ty con. Các quyết định trên đã đánh dấu một thời kì mới có tính bước ngoặt trong quá trình phát triển của NXB Giáo dục. Từ đó Chi nhánh NXB Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh được đổi thành NXB Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ năm 2004 đến năm 2010, trên cơ sở nghiên cứu việc sắp xếp, cổ phần hoá các đơn vị thành viên trong NXB Giáo dục, xuất phát từ thực tiễn cơ cấu tổ chức, nhân sự của NXB Giáo dục (từ ngày 02/3/2009 đổi tên thành NXB Giáo dục Việt Nam theo Quyết định số 2115/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã lần lượt thành lập và đưa vào hoạt động nhiều thành viên mới; đồng thời tiếp nhận nhiều công ty sách – thiết bị trường học vào hệ thống các đơn vị thành viên của mình.

NXB Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thành viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (từ ngày 6/7/2010, theo Quyết định số 2749/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty mẹ – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trở thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu). Từ năm 2019 đến nay, nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh được phân công tham gia quản lí nhà nước 6 đơn vị thành viên khu vực phía Nam. Theo đó, có các nhiệm vụ:

  • Tổ chức xuất bản, in và phát hành SGK, giáo trình, STK phục vụ các ngành học tại 17 tỉnh, thành phố phía Nam;

  •  Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 17 Công ty Sách và Thiết bị trường học tỉnh, thành phố thực hiện việc cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ SGK, SBT và các loại sách – thiết bị giáo dục khác cho giáo viên, học sinh.

  •  Giúp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo công tác thư viện trường học và quản lí xuất bản trong ngành Giáo dục tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Sau quá trình sắp xếp, điều chuyển nhân sự và các bộ phận chức năng cho các đơn vị thành viên trong khu vực, hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm quản lí, điều hành với các Phòng-Ban chức năng: Phòng Quản lý xuất bản, Phòng Tài chính, Phòng TCHC – Quản trị , Phòng Kế hoạch in – Phát hành.

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đương nhiệm:

  1. Ô. Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

  2. Ô. Nguyễn Thành Anh – Phó Giám đốc

  3. Ô. Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc

  4. Ô. Ngô Văn Hoan – Phó Giám đốc

  5. Ô. Nguyễn Thanh Hữu – Kế toán trưởng