Daily Archives: 26 Tháng Tám, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO
về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau: