Daily Archives: 31 Tháng Tám, 2022

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO
về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau: